Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Tryb postępowania studentów


1)    Student samodzielnie poszukuje miejsca odbywania praktyki.

 

2)    Student wypełnia na komputerze, a następnie drukuje:

  • 2 egzemplarze: „Umowy o realizację praktyki zawodowej” (przed wydrukowaniem należy wypełnić na komputerze wszystkie dane, pomijając „umowa nr....”. Numer umowy wpisuje Kierownik Praktyk). Formularz umowy stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia nr 169 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 20 listopada 2009r.

 

  • 1 egzemplarz: „Skierowania na praktykę zawodową” (całość na kompuetrze wypełnia student, druk akceptuje i podpisuje wraz z umową-Kierownik Praktyk). Skierowanie należy przedłożyć przed rozpoczęciem praktyk: zawodowych, konserwatorskich i urbanistycznych. Formularz skierowania stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia nr 169 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 20 listopada 2009r.

 

Uwaga! Nie wolno zmieniać treści i formy formularzy!

 

3)    Oba egzemplarze „Umowy o realizację praktyki zawodowej” student przedstawia do podpisu przez Dyrektora lub upoważnionego przedstawiciela zakładu pracy (miejsca praktyki). Umowę o praktykę zawierana jest pomiędzy ZUT oraz podmiotem (jednostką organizacyjna ZUT lub pracownią projektową nie będącą jednostką organizacyjną ZUT) wybranym przez Studenta w celu odbycia praktyki.

 

4)    Przed przystąpieniem do praktyki w celu uzyskania „Skierowania na praktykę zawodową” student zgłasza się do Kierownika Studenckich Praktyk Zawodowych z następującymi dokumentami:

  • 2 egzemplarze „Umowy o realizację praktyki zawodowej” wypełnione na komputerze i podpisane przez zakład pracy lub jednostką organizacyjna ZUT.
  • Wypełniony na komputerze przez studenta 1 egzemplarz „Skierowania na praktykę zawodową”,
  • Kopię dokumentu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas trwania praktyki (zostaje u Kierownika Praktyk).

 

5)    W celu uzyskania wpisu zaliczającego praktykę student po jej zakończeniu zgłasza się do Kierownika Studenckich Praktyk Zawodowych z następującymi dokumentami:

  • Wypełnionym i podpisanym przez opiekuna studenta z zakładu pracy lub Katedry Urbanistyki i Planowania Przestrzennego / Katedry Historii i Teorii Architektury, „Potwierdzeniem odbycia praktyki zawodowej”  wraz z proponowaną oceną.
  • Wydrukowanym i złożonym w formie skoroszytu (format A4) projektu zawierającego w formie graficznej i tekstowej wyniki pracy Studenta w trakcie trwania praktyki. Poszczególne rysunki zawarte w części graficznej skoroszytu stanowiącego wynik praktyki winny zostać zaopatrzone w „Tabelkę identyfikacyjną ZUT”. Skoroszyt winien mieć „Stroną tytułową wyniku praktyk”.