Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Program Praktyk

Informacja dotycząca systemu realizacji praktyk na studiach stacjonarnych I i II stopnia oraz II stopnia na studiach niestacjonarnych kierunku Architektura i Urbanistyka prowadzonym na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w SzczecinieKierownikiem Studenckich Praktyk Zawodowych z pełnomocnictwa Pani Dziekan jest: mgr inż. arch. Kamila Nowak

Podstawę organizacji praktyk na studiach stacjonarnych I i II stopnia oraz II stopnia na studiach niestacjonarnych określa:
  • Zarządzenie nr 169 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 20 listopada 2009 r. wraz z załącznikami. 
  • UCHWAŁA NR 76 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wytycznych Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dla rad wydziałów dotyczących programów studiów, w tym planów studiów


I.   HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH:


  •  STUDIA STACJONARNE I stopnia S1 - semestr 8

 W okresie trwania 8 semestru studenci winni odbyć praktykę
1)      urbanistyczną w wymiarze  4 tyg. / 160 godzin,

2)      praktykę z konserwacji zabytków w wymiarze 4 tyg. / 160 godzin


3)      praktykę zawodową w wymiarze 5 tyg. / 200 godzin.

  •  STUDIA STACJONARNE II stopnia S2 - semestr 2

 Na semestrze 2 (w okresie wolnym od zajęć/wakacyjnym) studenci winni odbyć praktykę

1)       praktykę zawodową w wymiarze 4 tyg. / 160 godzin.  • STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia N2 - semestr 2

Na semestrze 2 studenci winni odbyć praktykę:

1)      praktykę zawodową w wymiarze 4 tyg. / 160 godzin.


 Student przed rozpoczęciem praktyki ma obowiązek:


Ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki.


  
II. ZASADY ORGANIZACJI STUDENCKICH PRAKTYK:

a)      Umowa pomiędzy uczelnią a samodzielne wybranym przez studenta zakładem pracy o realizację praktyki zawodowej (druk: „Umowa o realizację praktyki zawodowej”). 


b)      Udział studenta w obozie naukowym lub w pracach badawczych prowadzonych na Uczelni. 


c)      Wykonywanie przez studenta pracy zarobkowej zaliczonej na poczet praktyki (jeżeli charakter wykonywanej przez studenta pracy jest zgodny z programem praktyki). 


d)      Uczestniczenie w stażach krajowych jeżeli gwarantują uzyskanie umiejętności odpowiednich dla kierunku i poziomu studiów. 


e)      Uczestniczenie w stażach (praktykach) zagranicznych, jeżeli gwarantują uzyskanie umiejętności odpowiednich dla kierunku i poziomu studiów.1) Przed rozpoczęciem PRAKTYKI ZA GRANICĄ (nie w programie Erasmus) student zobowiązany jest:


- uzyskać zgodę Pana Prodziekana ds.  nauczania na kierunkach: architektura i urbanistyka dr hab. inż. arch. Piotra Arleta. Kopia wyżej wymienionego dokumentu zostaje u Kierownika Studenckich Praktyk Zawodowych.

- Przetłumaczyć wzór „Umowy o realizację praktyki zawodowej” na język angielski. Student przedstawia umowę do podpisu przez Dyrektora lub upoważnionego przedstawiciela zakładu pracy (miejsca praktyki). Umowa o praktykę zawierana jest pomiędzy ZUT oraz podmiotem (jednostką organizacyjna ZUT lub pracownią projektową nie będącą jednostką organizacyjną ZUT) wybranym przez Studenta w celu odbycia praktyki. 2 egzemplarze: „Umowy o realizację praktyki zawodowej” (przed wydrukowaniem należy wypełnić na komputerze wszystkie dane, pomijając „umowa nr....”. Numer umowy wpisuje Kierownik Praktyk) student przedkłada Kierownikowi Studenckich Praktyk Zawodowych. Formularz umowy stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia nr 169 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 20 listopada 2009 r. - przetłumaczyć wzór „Skierowania na praktykę zawodową”. 

1 egzemplarz: „Skierowania na praktykę zawodową” na język angielski  (całość na komputerze wypełnia student, druk akceptuje i podpisuje wraz z umowami - Kierownik Praktyk). Skierowanie należy przedłożyć przed rozpoczęciem praktyk: zawodowych, konserwatorskich i urbanistycznych. Formularz skierowania stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia nr 169 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 20 listopada 2009 r.- Kopię dokumentu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas trwania praktyki (zostaje u Kierownika Praktyk)

2) Uczestniczenie w praktykach zawodowych organizowanych przez program ERASMUS.


Koordynatorem Wydziału Budownictwa i Architektury, kierunku  Architektura i Urbanistyka, z którym należy się kontaktować w celu podpisania umowy jest: dr inż. arch. Lechosław Czernik, czernik@zut.edu.pl Odbyte praktyki w programie ERASMUS ocenia Pan dr inż. arch. Lechosław Czernik

3)  Studenci będący PRZED 8 SEMESTREM, którzy chcieliby odbyć praktykę, winni


- uzyskać zgodę Pana Prodziekana ds. nauczania na kierunkach: architektura i urbanistyka dr hab. inż. arch. Piotra Arleta. Kopia wyżej wymienionego dokumentu zostaje u Kierownika Studenckich Praktyk Zawodowych.


- postępować zgodnie z „Trybem postępowania studentów


4)      Zgodnie z regulaminem: rozdział 7, paragraf 30 pkt.4 "Studentowi można zaliczyć praktykę zawodową wraz z przypisaniem odpowiadającej liczby punktów ETCS"


"Studentowi można zaliczyć praktykę zawodową wraz z przypisaniem odpowiadającej liczby punktów ETCS bez obowiązku odbycia jej, jeżeli udokumentuje doświadczenie zawodowe związane ze studiowaną dyscypliną.” Zapis ten może dotyczyć szczególnie studentów studiów niestacjonarnych. Mają oni możliwość pracować w biurze projektowym lub prowadzić własną działalność w pełnym wymiarze godzinowym co nie koliduje z zajęciami na uczelni. W takim przypadku student jest winny przynieść:


a)  wynik swojej pracy (okres 160 godzin=4 tyg.) w postaci projektu architektonicznego, złożonego do formatu A4 wraz ze stroną tytułową oraz tabelką identyfikacyjną (dostępne na stronie www.praktykizawodowe.zut.edu.pl)


b) Sprawozdanie-opis wykonywanych prac podczas okresu 4 tygodni (podczas okresu trwania praktyki)


c) Oświadczenie, potwierdzające, że Pan… (Jan Kowalski), pracuje od… do… w biurze …..  


Oświadczenie winno być podpisane przez architekta nadzorującego przebieg praktyki w pracowni projektowej oraz podpisane przez Studenta.


d) Kopię ubezpieczenia na czas trwania praktyki.


 


Podstawową formą odbywania praktyki jest praktyka indywidualna na podstawie umowy o realizację praktyki zawodowej. Wszystkie formy odbywania praktyk wymagają konsultacji z Kierownikiem Praktyk Zawodowych, przed przystąpieniem do ich realizacji. III.  MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYKI: 


1. Praktyki mogą odbywać się w zakładach odpowiednich do studiowanego kierunku, pozwalających zrealizować cele i program praktyk. 


2. Studentowi nie przysługują diety i zwrot kosztów przejazdu oraz zakwaterowania w związku z odbywaniem praktyki. 


3. Studenci odbywający programowe praktyki wakacyjne i zajęcia terenowe mogą korzystać z miejsc w domach studenckich w okresie wakacji. Miejsce w domu studenckim należy załatwiać bezpośrednio w administracji osiedla. 


4. Student samodzielnie poszukuje miejsca odbywania praktyki zgodnie z własnymi preferencjami i w zgodzie z wymaganiami programu praktyk. 


A.      Praktykę z konserwacji zabytków można zrealizować w dwóch formach:


- zajęć organizowanych corocznie przez Katedrę Historii i Teorii Architektury, ZUT w Szczecinie


- zatrudnienia na niezbędny okres w pracowni projektowej nie będącej jednostką organizacyjną ZUT, lecz o profilu gwarantującym udział studenta w pracach zbieżnych z wymogami określonymi treścią sylabusa (treść sylabusa w załączniku nr 1 do niniejszej informacji);


B.      Praktykę urbanistyczną można zrealizować w dwóch formach:


- zajęć organizowanych corocznie przez Katedrę Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, ZUT w Szczecinie;


- zatrudnienia na niezbędny okres w pracowni projektowej nie będącej jednostką    organizacyjną ZUT, lecz o profilu gwarantującym udział studenta w pracach zbieżnych z wymogami określonymi treścią sylabusa (treść sylabusa w załączniku nr 2 do niniejszej informacji)


C.    Praktykę zawodową można zrealizować jedynie poprzez:


-  zatrudnienia na niezbędny okres w pracowni projektowej nie będącej jednostką organizacyjną ZUT, lecz o profilu gwarantującym udział studenta w pracach zbieżnych z wymogami określonymi treścią sylabusa (treść sylabusa w załączniku nr 3 do niniejszej informacji); 


Student powinien wykazać swoją inicjatywę w celu znalezienia miejsca odbywania praktyki zgodnie z własnymi preferencjami i zgodnie z wymaganiami programu praktyk.


Z odbytej praktyki student ma obowiązek rozliczyć się w okresie: do końca rozliczenia danego semestru. Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych wyznaczy obowiązkowy dla studenta termin zaliczenia praktyk pod koniec semestru.ABY ZALICZYĆ PRAKTYKĘ STUDENT MA OBOWIĄZEK:

1) Odbyć praktykę zgodnie z programem.


2) Przedłożyć „Potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej”  wraz z proponowaną oceną prowadzącego daną praktykę.


3) Przedłożyć Kierownikowi Studenckich Praktyk wynik praktyki w postaci skoroszytu (format A4) zawierającego w formie graficznej i tekstowej pracę studenta w trakcie trwania praktyki wraz ze stroną tytułową i tabelką identyfikacyjną do rysunków graficznych.


Końcową ocenę zaliczającą oraz wpis za praktykę student uzyskuje na podstawie powyższych dokumentów oraz ustnego zaliczenia u Kierownika Studenckich Praktyk Zawodowych.Studenci odbywający praktykę na Wydziale Budownictwa i Architektury na kierunku Architektura i Urbanistyka (Praktykę urbanistyczną organizowaną przez Katedrę Urbanistyki i Planowania Przestrzennego ZUT w Szczecinie oraz praktykę z konserwacji zabytków organizowanych przez Katedrę Historii i Teorii Architektury, ZUT w Szczecinie) winni po jej zakończeniu zgłosić się do Kierownika Studenckich Praktyk Zawodowych w wyznaczonym przez Kierownika terminie z następującymi dokumentami:


- Wypełnionym i podpisanym przez opiekuna studenta Katedry Urbanistyki i  Planowania Przestrzennego lub Katedry Historii i Teorii Architektury: „Potwierdzeniem odbycia praktyki zawodowej”  wraz z proponowaną oceną (student nie drukuje wyniku swoich prac w formie skoroszytu do wglądu dla Kierownika Praktyk).
Uwagi:


1)   Egzemplarz umowy przeznaczony dla ZUT wraz uwierzytelnioną kopią dokumentu stwierdzającego ubezpieczenie Studenta w niezbędnym zakresie na czas trwania praktyki winien zostać dostarczony Kierownikowi Praktyk przed dniem rozpoczęcia praktyki.


2)   Wynik praktyki podlega sprawdzeniu i ocenie przez Kierownika Studenckich Praktyk Zawodowych w obecności Studenta.


3)   Nie dostarczenie wyniku praktyki, w tym niezawinione  przez Studenta np. w wyniku odmowy udostępnienia wyników praktyki przez podmiot realizujący praktykę, skutkuje brakiem zaliczenia praktyki.


 4)   Brak zgodności wyniku praktyki z wymogami określonymi w sylabusie skutkuje brakiem zaliczenia praktyki.


 5)   Prace z zakresu projektowania architektonicznego obejmujące:

- projekt planu zagospodarowania terenu w części  lub w całości;


- projekt budynku lub obiektu budowlanego w części  lub w całości na etapie projektu budowlanego lub wykonawczego;


 6)   Przedmiotem praktyki zawodowej nie może być wykonywanie wyłącznie:
 - koncepcji programowo-przestrzennej;

- wizualizacji;


- bilansów i zestawień;


 


 


Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych 


na kierunku Architektura i Urbanistyka 


mgr inż. arch. Kamila Nowak